Licenčná dohoda a podmienky používania elektronického obsahu

copyright autorské práva licenčná dohoda

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom (ďalej len “Používateľom”) a  Martinom Kláskom (ďalej len “Poskytovateľ”), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronického obsahu poskytovaného prostredníctvom služieb stránok SpiritoftheKata.com (ďalej len “Služba”). Prosím prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k elektronickému obsahu poskytovanému prostredníctvom Služby vzťahujú (vrátane, ale nie len, pravidiel, podmienok a informácií uverejnených na stránke www.spiritofthekata.com). Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu elektronického obsahu.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky používania produktu. INŠTALÁCIOU, STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM NAŠICH PRODUKTOV A SLUŽIEB VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI.

 

TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Poskytovateľ zostáva vlastníkom kópie audiovizuálneho diela a prípadného fyzického média na ktorom sa toto dielo dodáva v obchodnom balení ako aj všetkých kópii tohto diela na ktoré má Koncový používateľ právo podľa tejto Dohody.

 

Ak s niektorými podmienkami a požiadavkami tejto Dohody nesúhlasíte, bezodkladne kliknite na možnosť zrušenia, zrušte inštaláciu alebo sťahovanie, prípadne zničte alebo vráťte späť audiovizuálne dielo, inštalačné médium, priloženú dokumentáciu a potvrdenie o platbe, Poskytovateľovi alebo v obchode, kde ste audiovizuálne dielo získali.

 

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE NAŠICH PRODUKTOV A SLUŽIEB JE ZNAKOM TOHO, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU, ROZUMIETE JEJ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ USTANOVENIAMI.

 

Služba. Služba umožňuje Používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad videosúbory, elektronické knihy, audioknihy na stiahnutie, publikácie alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len “Elektronický obsah”).

Licencia. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná. Za predpokladu, že ste súhlasili s podmienkami tejto Dohody a dodržiavate všetky jej zmluvné podmienky, Poskytovateľ vám udeľuje nasledujúce práva (ďalej len “Licencia”):

 

a) Inštalácia a používanie. Máte nevýhradné a neprevoditeľné, časovo neobmedzené právo kopírovať videosúbory na pevný disk počítača alebo na iné podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie videosúborov do pamäte počítačového systému, slúžiacich na archiváciu či prehrávanie videosúborov.

 

b) Stanovenie počtu licencií. Právo na použitie audiovizuálneho diela (videosúborov) sa viaže na počet Koncových používateľov. Jedným Koncovým používateľom sa pritom rozumie nakopírovanie audiovizuálneho diela na zariadenia patriace jednému cvičencovi

 

c) Individual Licence oprávňuje kupujúceho redistribuovať audiovizuálne dielo jednému vybranému cvičencovi, s ktorým precvičuje obsah nahrávky. Tento ďalší cvičenec musí byť registrovaný u Poskytovateľa licencie.

 

d) Dojo Licence oprávňuje kupujúceho redistribuovať audiovizuálne dielo v rámci svojho dojo, max. 20 cvičencov. Títo ďalší cvičenci musia byť registrovaní u Poskytovateľa licencie.

 

e) Trvanie Licencie. Vaše právo používať produkt alebo služby je časovo neobmedzené, ak to nie je v podmienkach uvedené inak.

 

g) Zánik Licencie. Licencia zaniká uplynutím obdobia na ktoré bola udelená. Ak nedodržíte ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody má Poskytovateľ právo odstúpiť od Dohody bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek nárok alebo prostriedok, ktorý má Poskytovateľ pre takýto prípad k dispozícií. V prípade zániku Licencie musíte Softvér a všetky jeho záložné kópie okamžite zničiť.

 

Obmedzenie práv. Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Nesmiete audiovizuálne dielo kopírovať, šíriť, sublicencovať, vysielať, streamovať, oddeľovať jeho časti alebo vytvárať od audiovizuálneho diela odvodené diela. Pri používaní audiovizuálneho diela ste povinný dodržiavať nasledovné obmedzenia:

 

(a) Môžete pre seba vytvoriť ľubovoľný počet kópií audiovizuálneho diela na médiu určenom na trvalé ukladanie dát ako záložnú kópiu.

 

(b) Audiovizuálne dielo nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva na používanie audiovizuálneho diela alebo kópií audiovizuálneho diela inak, než je výslovne uvedené v tejto Dohode. Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie.

 

(c) Audiovizuálne dielo nesmiete predávať, sublicencovať, prenajať alebo prenajať ho, vypožičiavať ho alebo používať na poskytovanie komerčných služieb.

 

(d) Audiovizuálne dielo nesmiete voľne sprístupniť iným osobám, a to ani bezplatne.

 

(e) Prevod Licencie. Koncový používateľ môže jednorazovo trvalo previesť Licenciu a všetky práva z tejto Dohody na iného Koncového používateľa za podmienky, že (i) pôvodný Koncový používateľ si neponechá žiadnu kópiu audiovizuálneho diela, (ii) prevod práv musí byť priamy, teda z pôvodného Koncového používateľa na nového Koncového používateľa, (iii) nový Koncový používateľ musí prebrať všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto Dohody pôvodný Koncový používateľa (iv) pôvodný Koncový používateľ musí odovzdať novému Koncovému používateľovi doklady umožňujúce overenie legality audiovizuálneho diela.

 

(f)  Overenie pravosti audiovizuálneho diela. Koncový používateľ musí preukázať právo na používanie audiovizuálneho diela jedným z týchto spôsobov: (i) prostredníctvom osvedčenia o licencii vydaného Poskytovateľom alebo treťou stranou určenou Poskytovateľom, (ii) prostredníctvom písomnej licenčnej zmluvy, ak takáto zmluva bola uzavretá, (iii) predložením e-mailu odoslaného Poskytovateľom, ktorý obsahuje podrobnosti o licencii (meno používateľa alebo jeho email). Informácie o Licencii a identifikačné údaje Koncového používateľa v súlade so zásadami ochrany osobných údajov sa môžu vyžadovať na účely overenia pravosti audiovizuálneho diela.

 

(g) Súhlasíte s tým, že budete používať audiovizuálne dielo iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom audiovizuálne dielo vzniklo (EU), najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.

(h) Ak sú elektronické knihy prístupné bez ochrany šifrovaním – teda označené formátmi EPUB, PDF alebo MOBI – Poskytovateľ si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail Používateľa na základe jeho registrácie na stránke www.spiritofthekata.com. Používateľ s týmto opatrením súhlasí.

 

Sprístupnenie Elektronického obsahu. Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ sprístupní Elektronický obsah Používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za naplnené.

 

Vrátenie tovaru. Podľa zákona nie je možné vrátiť elektronický tovar ako e-knihy, hudobné súbory, filmy, software či prístup na streamovacie služby. Ak kupujúci nie je spokojný s elektronickým tovarom, ktorý nie je možné vrátiť, môže sa obrátiť na Poskytovateľa a požiadať ho o pomoc. Poskytovateľ môže u sprístupneného elektronického obsahu poskytnúť garanciu vrátenia tovaru. 

 

Zmeny Služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

 

Ukončenie. Práva Používateľa vyplývajúce z tejto Dohody sú ukončené bez upozornenia, v prípade, že Používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie Služby alebo Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Používateľa k Službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov Používateľovi.

 

Oddeliteľnosť. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

 

Zmeny a doplnenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.spiritofthekata.com. Využívanie Služby a Elektronického obsahu Používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody a podmienok používania.

 

Vyhlásenie o záruke. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa Službu a Elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním Služby alebo Elektronického obsahu Používateľovi vznikne. Služba, Elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so Službou sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak.

 

Kontakty. Pre komunikáciu ohľadom tejto Dohody môže Používateľ kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na http://www.spiritofthekata.com/kontaktujte-nas/

 

Naposledy aktualizované: 21. augusta 2023