Copyright a Cenník

Copyright a autorské upozornenie

Články ako aj grafika (označená logom stránok) sú výtvorom duševnej tvorivej činnosti autorov. Ako duševné dielo sú chránené Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z.

Ako správne uviesť zdroj?

Ak ste použili vo vašej práci či článku myšlienky zo stránok www.spiritofthekata.com v rozsahu menšom ako jeden odstavec, sme poctení, že sme mohli prispieť k vzniku nového diela. Je niekoľko možností ako môžete vo svojej práci uviesť zdroj, uvádzame tu jeden, ktorý môžete použiť.

KLÁSEK, Martin. 2021. Suparinpei kata. [online]. [cit. 2011-10-15]. Dostupné na: <https://spiritofthekata.com/karate-kata-suparinpei/>

Vieme, že nie všetci sú priaznivcami takéhoto normovaného uvádzania zdroja, a tak nás poteší aj keď uvediete len názov našich stránok s linkom na článok. Pomáha nám to v lepšom hodnotení stránok na Google.

Ak potrebujete použiť viacej textu či grafiku

Miesto www.spiritofthekata.com si vyhradzuje právo rozhodovať o rozsahu a použití článkov i grafiky (označenej logom stránok). Akékoľvek použitie obsahu alebo prvku webových stránok www.spiritofthekata.com, spočívajúce v kopírovaní, či napodobňovaní, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu autora stránok je neoprávnené a porušujúce autorské práva podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon). Jednotlivé prvky nemožno použiť na komerčné alebo nekomerčné účely bezplatne a bez predchádzajúceho súhlasu. 

Cenník položiek

Ak ste sa rozhodli prevziať z našich stránok viacej textu, prípadne použiť celé stránky textov na vašich stránkach (knihách, …) kontaktujte nás prosím. Výsledná cena sa odvíja od počtu prevzatých položiek a obdobia, za aké chcete prevzaté články zverejniť na vašich webových stránkach.

položkarozsahjednotková cena
článokprevzatie, kopírovanie, napodobňovanie 5 € / mesiac / článok
grafikaprevzatie, ale aj prevzatie s úpravami 5 € / mesiac / grafiku

Prevzatie položky bez súhlasu autora

V súlade s § 53 Obchodného zákonníka, osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. V prípade vyústenia sporu do súdneho konania, súd môže účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel, a podľa okolností určiť aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia.